Najlepszy program dla firm

Już ponad 60 tys. firm wybrało Comarch ERP Optima. Dołącz do nich już dziś!

MOŻLIWOŚCI

Moduł Faktury a inne moduły

Możliwość dostępu do różnych funkcjonalności zależy od posiadanych modułów:

 • dla modułu Faktury menu obejmuje funkcje: Faktury Sprzedaży, Paragony, Faktury Zakupu, Faktury Pro-Forma oraz Łatwą sprzedaż i Łatwe zakupy.
 • dla modułu Faktury i Analizy menu powiększa się o możliwość podglądu w zakładce Rezerwacje odbiorcy i Zamówienia u Dostawców.
 • dla modułu Handel w menu Ogólne dostępna jest lista magazynów, z poziomu modułu Faktury istnieje możliwość wystawiania Rezerwacji odbiorcy, Zamówień u dostawców.

Możliwości w module Faktury:

 1. Program Comarch ERP Optima umożliwia optymalizację procesu sprzedaży. Wystawianie dokumentu sprzedaż (Faktury/ Paragonu), zostało sprowadzone do trzech kroków: wyboru towaru, określenia rodzaju dokumentu sprzedaży oraz określenia kontrahenta.
 2. Definiowanie aktualnie używanych stawek VAT, wykorzystywanych walut i ich aktualnego kursu.
 3. Definiowanie grup towarowych, grup cenowych dla towarów i usług.
 4. Definiowanie wykorzystywanych jednostek miary i ustawienie domyślnych.
 5. Ustalenie schematów numeracji dokumentów sprzedaży, domyślnego schematu numeracji oraz domyślnej serii dla faktur i korekt.
 6. Współpraca z drukarkami fiskalnymi, kolektorami danych i czytnikami kodów kreskowych.
 7. Kontrola ilości dostępnych towarów i usług na podstawie dokumentów takich jak: Faktura Zakupu, Faktura Sprzedaży i Paragon.
 8. Identyfikacja towarów i usług wg. kodów firmy, kodów EAN oraz PKWiU.
 9. Możliwość walidacji kodów EAN 13, 14 i 16 znakowych. Możliwe dodatkowe kody EAN.
 10. Cenniki sprzedażowe wygodne w użyciu dzięki wykorzystaniu funkcji grupowania (podział cennika na grupy).
 11. Eksport i import cennika do pliku (np. do formatu xls (MS Excel)).
 12. Seryjne operacje na pozycjach cennikowych: nadawanie i usuwanie kodów EAN, seryjne kopiowanie kodów PLU i nazw, sprawdzanie unikalności nazw fiskalnych i modyfikowanie nazw fiskalnych dla towarów, które posiadają identyczne nazwy fiskalne, zmiana cen, zmiana stawki VAT, zmiana marki lub producenta, seryjne dodawanie lub usuwanie atrybutów dla kart towarowych, 16. W karcie cennikowej identyfikacja wg. kodów: kodu towaru (dowolny ciąg 20 znaków), kod EAN, numer katalogowy oraz PKWiU towaru.
 13. W karcie cennikowej: kilka rodzajów kodów towaru, możliwość wpisania adresów internetowych, uwag, opisów, wagi, producenta, marki.
 14. Wydruk listy towarów i usług.
 15. Ustawienie typu kosztu usługi: procentowego bądź kwotowego, również w walucie obcej.
 16. Definiowanie pomocniczych jednostek miary dla danego towaru (np. kupujemy w kg, sprzedajemy na szt.).
 17. Możliwość przypisywania Atrybutów (cech) do towarów (np. kolor, numer seryjny, waga, termin ważności, kod dostawcy, itp.).
 18. Przypisywanie załączników do towarów.
 19. Możliwość tworzenia grup wielopoziomowych - hierarchicznej struktury zatowarowania.
 20. Możliwość ustalenia cen sprzedaży netto lub brutto dla każdej pozycji w cenniku.
 21. Dla cen usług o koszcie procentowym możliwość skonfigurowania numeru ceny, typ ceny, cenę netto lub brutto (jedną wybiera się domyślnie i wpisuje, druga jest wyliczana automatycznie) oraz wybrać walutę.
 22. Dla cen usług o koszcie kwotowym możliwe jest sprawdzenie numeru ceny oraz ustawienie typu ceny, aktualizacji, marży, zaokrąglenia, offsetu, ceny netto lub brutto (jedną wybiera się domyślnie i wpisuje, druga jest wyliczana automatycznie) i waluty.
 23. Możliwość ustawienia na karcie cennikowej maksymalnego rabatu lub minimalnej marży dla danego towaru bądź usługi.
 24. Możliwość aktualizacji cen sprzedaży po zmianie ceny zakupu.
 25. Dla każdego towaru/usługi możliwość sprawdzenia listy wszystkich dokumentów, na jakich występował dany towar/usługa.
 26. Podgląd listy wystawionych faktur i paragonów.
 27. Na liście faktur: rozróżnianie rodzaju i statusu dokumentów kolorami.
 28. Z poziomu listy faktur jest możliwość: dodania nowej faktury, edycji, usunięcia faktury (tylko w przypadku faktur w buforze), księgowania do rejestru VAT, wystawiania faktur korygujących, a także wysyłania faktur do systemu Comarch EDI (jeśli użytkownik ma wykupioną odrębną opcję).
 29. Filtrowanie listy faktur wg: schematu numeracji, numerów od/do, daty sprzedaży od/do, daty wystawienia od/do, kwota od/do (netto), magazynu i kontrahenta.
 30. Filtry zaawansowane: bufor, anulowane, zaksięgowane, fiskalne, korekty, zaliczkowe, FV marża, pierwotne, rozliczone, z paragonem.
 31. Możliwość wystawienia faktury ze statusem „w buforze” (z możliwością edycji) lub zapisu w sposób trwały.
 32. Możliwość zmiany danych odbiorcy i/lub nabywcy dla jednej faktury.
 33. Automatyczne sprawdzanie poprawności nr NIP i PESEL (dla osoby fizycznej).
 34. Możliwość wybrania innego płatnika niż nabywca na dokumencie,
 35. Możliwość ustawienia nazwiska osoby odbierającej fakturę.
 36. Możliwość uzupełnienia nr listu przewozowego w zakładce kontrahent.
 37. W zakładce płatności informacja o: terminie i formie płatności, walucie, wartości płatności, kwocie rozliczonej.
 38. Rozliczenia dokonywane za pomocą rejestrów kasowych i bankowych są widoczne na fakturze.
 39. Możliwość rozliczania zaliczek zapłaconych przez kontrahenta.
 40. Widoczna lista dokumentów powiązanych z fakturą. Na liście widoczne są: nr dokumentu skojarzonego z fakturą, typ (PA, KOR, VAT, DEK), data dokumentu, wartość netto. Można podejrzeć dokument z listy. Gdy użytkownik posiada moduł CRM dodatkowo pojawia się lista powiązanych kontaktów i zadań.
 41. Na fakturze sprzedaży możliwość dodawania nowych pozycji, edytowania, usuwania, wyszukiwania pozycji na dokumencie, wprowadzania danych za pomocą kolektora.
 42. W informacjach do pozycji na fakturze można wpisać/wybrać: kod i nazwę wybranego towaru/usługi, ilość, jednostkę miary, rabat, cenę, wartość pozycji.
 43. Możliwość blokady zmiany ceny lub rabatu na fakturze sprzedaży dla poszczególnych operatorów.
 44. Podgląd szczegółów dot. towarów/usług wprowadzonych na dokument: lp., kod i pełną nazwę towaru, dodatkowy opis produktu (można edytować jako pojedynczy element), kategorię (można ją zmienić na potrzeby dokumentu), numer PKWiU, VAT (można zmienić na użytek bieżącego dokumentu), ilość sprzedawanego towaru, cenę początkową, rabat, cenę netto lub brutto, rabat netto lub brutto.
 45. Można skojarzyć towary z atrybutami takimi jak kolor towaru, numer seryjny, waga, termin ważności, kod (numer katalogowy) dostawcy.
 46. Możliwość parametryzowania wzorca wydruku faktur i paragonów.
 47. Możliwość przesyłania faktur drogą elektroniczną.
 48. Możliwość przechowywania kopii wystawionych Faktur VAT w formie elektronicznej.
 49. Możliwość definiowania przez użytkownika nazwy i typu płatności. Predefiniowane typy płatności: przelew, gotówka, karta, kompensata.
 50. Możliwość wyboru formatu daty sprzedaży: rok-miesiąc-dzień lub miesiąc-rok.
 51. Możliwość wydruku na fakturze adnotacji „metoda kasowa”.
 52. Możliwość wydruku dodatkowego tekstu w stopce dokumentu dla Faktur Pro Forma, Faktur Sprzedaży, Paragonu.
 53. Możliwość definiowania nazwy dokumentu widniejącej na wydrukach Faktur Sprzedaży (krajowych, unijnych oraz eksportowych).
 54. Możliwość zdefiniowania własnego wydruku faktury wraz z elementami graficznymi lub tekstowymi.
 55. Możliwość zdefiniowania ilości kopii faktury do wydruku.
 56. Możliwość wydrukowania stopki na dole każdej strony faktury lub tylko na końcu faktury.
 57. Możliwość drukowania w trybie tekstowym dokumentów Faktur Sprzedaży, Paragonów.
 58. Możliwość wystawiania faktur VAT marża.
 59. Procedury do faktur Vat marża: dla biur podróży, towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki. Informacja ta widnieje na fakturze.
 60. Możliwość wydruku paragonów.
 61. Z poziomu listy paragonów możliwość: dodania nowego paragonu, edycja, usunięcie paragonu, przekształcenie paragonu w fakturę, korekta paragonu.
 62. Możliwość wystawienia korekty ilości sprzedawanego towaru na paragonie (korekta paragonu).
 63. Możliwość przekształcenia paragonu do faktury sprzedaży.
 64. Możliwość generowania faktur do wielu paragonów: utworzenie Faktury zbiorczej dla zaznaczonych na liście Paragonów lub utworzenie Faktury częściowej dla zaznaczonych pozycji z wybranych Paragonów.
 65. Możliwość przeliczania kwot na fakturze powstałej z paragonów – pozwala uniknąć groszowych pomyłek przy sumowaniu paragonów.
 66. Możliwość edycji faktury wystawionej na podstawie kilku paragonów – można zmienić kontrahenta, datę sprzedaży i wystawienia oraz kategorię.
 67. Możliwość anulowania faktur fiskalnych wystawionych do paragonów niefiskalizowanych.
 68. Możliwość wystawiania faktur proforma uwzględniających: numer dokumentu, status, datę wystawienia, magazyn, nazwę kontrahenta, miejscowość, w której nabywca ma siedzibę, kwotę netto oraz brutto.
 69. Możliwość przekształcenia faktury proforma do faktury sprzedaży.
 70. Możliwość zamykania dokumentów faktura proforma (które nie zakończyły się sprzedażą).
 71. Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych.
 72. Możliwość wystawienia faktury korygującej w przypadku zwrotu zaliczki.
 73. Możliwość utworzenia faktury zaliczkowej, nawet jeśli została utworzona faktura sprzedaży na całość faktury proforma.
 74. Możliwość wystawienia faktury zaliczkowej do jednej faktury proforma.
 75. Możliwość proporcjonalnego podzielenia kwoty zaliczki na wszystkie pozycje.
 76. Możliwość wybrania formy płatności dla faktury zaliczkowej.
 77. Możliwość wydruku faktury zaliczkowej.
 78. Możliwość generowania faktur częściowych.
 79. Możliwość wielokrotnego wybierania zaliczek na faktury częściowe aż do całkowitego rozliczenia.
 80. W przypadku faktury częściowej sprzedaży możliwość podejrzenia następujących dokumentów: faktura proforma, faktury zaliczkowe, faktury korygujące.
 81. Możliwość anulowania faktury częściowej bez anulowania powiązanych z nią dokumentów.
 82. Możliwość stworzenia paragonu fiskalnego z faktur zaliczkowych.
 83. Możliwość rejestrowania i rozliczania zaliczek w walutach obcych.
 84. Można wystawiać Faktury Zaliczkowe i Faktury Częściowe w obcych walutach na takich samych zasadach jak w złotych polskich.
 85. Listy faktur zakupu. Na liście standardowo wyświetlane są: numer faktury zakupu, numer dokumentu źródłowego, status dokumentu, data zakupu, data wpływu faktury, pierwsza linia nazwy Dostawcy, magazyn, na który został przyjęty towar, miejsce siedziby kontrahenta, wartość netto i brutto faktury zakupu.
 86. Z poziomu listy faktur zakupu można: dodawać nowe faktury zakupu, modyfikować faktury zakupu w buforze, usuwać faktury zakupu, tworzyć wewnętrzne dokumenty sprzedaży na podstawie faktur zakupu, wystawiać korekty.
 87. Możliwość posługiwania się cennikiem podczas wprowadzania pozycji na fakturę.
 88. Program wyposażony jest w mechanizm kontroli duplikacji zapisów w Rejestrze VAT i na fakturach zakupu.
 89. Możliwość wykorzystywania wewnętrznych dokumentów sprzedaży: nabycie wewnątrzunijne (dla celów naliczenia podatku VAT przy dostawach wewnątrzunijnych), odwrotne obciążenie, reklama.
 90. Możliwość przeglądania listy faktur RR, przekształcania dokumentów z listy do faktur zakupu, wprowadzania korekt.
 91. Możliwość tworzenia faktur RR na podstawie faktur zakupu.
 92. Możliwość przeglądania wydruków potrąceń na fundusze promocji produktów rolnych Faktura RR.
 93. Możliwość sprawdzenia potrąceń na fundusze promocji produktów rolnych na fakturze RR pod tabelą VAT.
 94. Automatyczne naliczanie opłaty na właściwy fundusz promocji produktów rolnych na podstawie kodu PKWiU danego towaru.
 95. Współpraca z Sendit.pl. Możliwość nadawania przesyłek kurierskich za pośrednictwem platformy Sendit.pl.
 96. Możliwość nadawania przesyłek kurierskich z poziomu Faktur Sprzedaży, Paragonów.
 97. Możliwość odczytywania tzw. kodów wagowych. Sam towar jest rozpoznawany na podstawie kodu EAN.
 98. Współpraca z czytnikami kodów kreskowych.
 99. Współpraca z kolektorami danych (Dolphin, BHT, Cipherlab,Opticon).
 100. Możliwość korzystania z cen sprzedaży podpowiadających się na dokumentach.
 101. Możliwość kopiowania dokumentów wystawionych wcześniej w celu wystawienia nowych (zmieniają się daty i numery dokumentów). Dokumenty te można modyfikować przed zatwierdzeniem.
 102. Możliwość seryjnego kopiowania dokumentów sprzedaży (faktur sprzedaży i paragonów).
 103. Możliwość seryjnego zatwierdzania faktur sprzedaży i paragonów z odroczonym terminem płatności z bufora.
 104. Możliwość seryjnego usuwania dokumentów w buforze.
 105. Seryjna zmiana stawek VAT na dokumentach w buforze.
 106. Możliwość definiowania atrybutów towarów, wydruku atrybutów na fakturze, wiązania atrybutów z kontrahentem.
 107. Możliwość dodawania załączników (w formie plików) do towarów. Możliwość dodawania załączników, przeglądania listy załączników, ustawiania załączników w kolejności.
 108. Możliwość importu cennika z innej bazy danych wraz z załącznikami przypisanymi do towarów.
 109. Możliwość ustalania limitów kredytu i limitu przeterminowanych płatności dla kontrahenta.
 110. Możliwość kontrolowania płatności kontrahenta przy sprzedaży. Mechanizm w programie sprawdza czy nie został przekroczony zdefiniowany dla kontrahenta limit kredytu lub limit przeterminowanych płatności.
 111. Możliwość ustalenia dopuszczalnej zwłoki płatności dla kontrahenta.
 112. Możliwość kontroli limitu kredytu i przeterminowanych płatności przy wystawianiu rezerwacji odbiorcy oraz faktur proforma.
 113. Możliwość rozliczania zaliczek od kontrahenta z wystawianym dokumentem.
 114. Możliwość udzielania rabatów: dla całego dokumentu lub dla poszczególnych pozycji.
 115. Możliwość wystawiania dokumentów korygujących dotyczących: ilości sprzedanego towaru lub usługi, wartości sprzedanego towaru lub usługi, podatku VAT wyliczonego na fakturze źródłowej, danych kontrahenta, nazwy towarów/usług, formy i terminu płatności.
 116. Możliwość wystawienia korekty zbiorczej do wszystkich dostaw towarów lub usług dla jednego odbiorcy w danym okresie.
 117. Możliwość wystawienia korekty podatku VAT dla sprzedanego wcześniej towaru. Możliwość wystawienia korekty podatku VAT dla wybranych pozycji na dokumencie.
 118. Możliwość korekty danych na dokumencie: wszystkich danych kontrahenta, w tym wybranie nowego nabywcy, odbiorcy oraz płatnika; formy i terminu płatności, kategorii oraz atrybutów dokumentu, nazwy, opisu, atrybutów, kategorii oraz PKWiU towarów i usług.
 119. Możliwość drukowania korekt danych na dwa sposoby: drukowanie danych po korekcie lub drukowanie danych sprzed korekty i danych po korekcie.
 120. Możliwość wystawienia noty korygującej do faktury zakupu.
 121. Możliwość korekty ilości, wartości (ceny) oraz stawki VAT do faktur RR: z automatycznym tworzeniem korekt powiązanych faktur zakupu lub bez.
 122. Możliwość anulowania korekty faktury RR wraz z równoczesnym anulowaniem powiązanej korekty faktury zakupu.
 123. Możliwość importu i eksportu do pliku XML dokumentów: Faktury Sprzedaży (FS), Paragon (PA), Faktury Pro Forma (FPF), Faktury Zakupu (FZ), Dokumenty Wewnętrzne Sprzedaży (FWS).
 124. Współpraca z drukarkami fiskalnymi: POSNET (oparte o protokół DF-3001, Thermal, Posnet; Thermal HS i FV, Temo (HS FV EJ)), ELZAB (FP-600, Omega, Mera (EFV)), INNOVA (Profit, Market), NOVITUS (Vivo, Vento, Quarto, Delio Prime (E), Deon (E)), TORELL (Duo Pro, Andros), EMAR (Printo).
 125. Możliwość fiskalizacji dokumentów wystawionych w kwotach brutto.
 126. Możliwość sprawdzenia czy fiskalizacja się powiodła.
 127. Możliwość takiego skonfigurowania współpracy z drukarką by ułatwić identyfikację operatora i stanowiska gdzie paragon był wystawiony.
 128. Możliwość drukowania rozpoczęcia/zakończenia pracy operatora (funkcja nie dotyczy drukarek firmy Elzab).
 129. Możliwość wydruku informacji o płatnościach na paragonie fiskalnym.
 130. Możliwość drukowania faktur VAT na drukarce fiskalnej dla drukarek Elzab Mera EFV, Novitus Delio E, Novitus Delio Prime E, Posnet Thermal FV, Posnet Thermal HS, Posnet Thermal FV EJ, Posnet Thermal HS EJ, Posnet Temo HS EJ.
 131. Możliwość podłączenia szuflady kasowej w przypadku współpracy z drukarką fiskalną.
 132. Możliwość wydruku raportów fiskalnych dobowych lub okresowych.
 133. Możliwość wystawiania dokumentów w walucie obcej.
 134. Możliwość takiego zdefiniowania parametrów pracy, by program przypominał w chwili uruchamiania o uzupełnieniu kursu dla waluty.
 135. Możliwość zmiany waluty na dokumencie z uzupełnioną listą pozycji (przed zatwierdzeniem na stałe).
 136. Możliwość zmiany kursu na dokumencie z uzupełnioną listą towarów. Możliwość zmiany typu kursu na dokumencie.
 137. Przy wystawianiu dokumentów w walucie obcej możliwość wyboru algorytmu wyliczania płatności: od wartości walutowej lub od wartości PLN.
 138. Dla faktur w walucie dla kontrahentów o statusie krajowy, gdzie podatnikiem jest nabywca na Fakturach Sprzedaży i Fakturach Zakupu w walucie istnieje możliwość naliczania płatności podatku VAT w PLN.

(stan na dzień 11-11-2015r.)

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w polityce cookies.

Autoryzowany partner Comarch w zakresie sprzedaży, wdrożeń i szkoleń oprogramowania Optima ERP - Lagarta sp z o.o. ul.Rakowiecka 39/8 02-521 Warszawa